Ashley Crawford Photography | Savannah Stark - Senior '17